1. LEGISLATIE CU PRIVIRE LA PARCARILE SECURIZATE IN ROMANIA
1. ORDONANŢA NR. 43/1997 PRIVIND REGIMUL DRUMURILOR
 • reglementează în mod unitar administrarea drumurilor publice şi private, dobândirea şi folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor în legătură cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice şi private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, întreţinerea şi exploatarea drumurilor. Prevederile prezentei ordonanţe se aplică integral tuturor drumurilor publice şi, parţial, drumurilor de utilitate privată.

La data de 09 iulie 2015 Parlamentul Romaniei adopta Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, astfel,:

Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 • art. 37.se modifica si la aliniatul (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se pot deschide căi de acces direct în variantele ocolitoare pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure în condiţii de securitate oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.

Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 • -Art. 47.
  (1) Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai mică de 50,0 m de la marginea părţii carosabile în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor internaţionale “E”, respectiv de 30,0 m pentru celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, unităţi tip showroom, obiective turistice, cartiere rezidenţiale, parcuri industriale, precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară activităţi economice.
  (2) Căile de acces la autostrăzi se realizează conform prevederilor normativului de proiectare al autostrăzilor extraurbane şi reglementărilor administratorului drumului.
  (3) Pe reţeaua de drumuri expres şi autostrăzi se pot deschide căi de acces pentru amenajările rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure, în condiţii de securitate, oprirea, staţionarea şi efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare. Accesul la amenajările rutiere se va realiza respectând elementele geometrice prevăzute în normativele de proiectare în vigoare.

Anexe

Nr-1-OG-nr.-43-din-1997-privind-regimul-drumurilor
2. “NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA AUTOSTRĂZILOR EXTRAURBANE Ind. PD 162 – 2002.
In august 2015 Compania Nationala de Drumuri si Autostrazi din Romania editeaza revizuirea reglementari tehnice “NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA AUTOSTRĂZILOR EXTRAURBANE Ind. PD 162 – 2002 REDACTAREA 2, si astfel la art 145. “Se pot aproba amenajari rutiere având destinaţia de parcări securizate, care să asigure în condiţii de securitate, efectuarea timpilor de odihnă pentru utilizatorii drumurilor publice, în conformitate cu prevederile regulamentelor şi directivelor Uniunii Europene în vigoare.”

 

AnexeNR-2-PD-162-2015-redactarea-2

3. HOTĂRÂRE DE GUVERN NR. 362/2015 PRIVIND APROBAREA ATRIBUTIILOR, PRECUM șI A MODULUI DE ORGANIZARE șI FUNCțIONARE A CONSILIULUI DE COORDONARE PENTRU SISTEMELE DE TRANSPORT INTELIGENTE.

H.G. Nr. 362/2015 privind aprobarea atribuțiilor, precum și a modului de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente Monitorul Oficial nr. 413 din 11.06.2015 În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 alin. (3) și (11) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport, aprobată prin Legea nr. 221/2012,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Se aprobă atribuțiile, precum și modul de organizare și funcționare a Consiliului de coordonare pentru sistemele de transport inteligente, denumit în continuare CC STI, cuprinse în Regulamentul privind atribuțiile, modul de organizare și funcționare a CC STI, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexe click aici

4. ORDONANTA DE GUVERN NR. 7/2012, APROBATA PRIN LEGEA NR. 221/2012 PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE TRANSPORT INTELIGENTE ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER ŞI PENTRU REALIZAREA INTERFEŢELOR CU ALTE MODURI DE TRANSPORT.
Având în vedere obligaţia adoptării şi publicării până la data de 27 februarie 2012 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi pentru interfeţele cu alte moduri de transport, parlamentul Romaniei adopta OG 7/2012. Ordonanţa stabileşte un cadru de sprijinire a implementării şi utilizării pe teritoriul României a sistemelor de transport inteligente, denumite în continuare STI, în mod coerent şi coordonat cu sistemele similare implementate şi utilizate la nivelul Uniunii Europene, şi prevede condiţiile generale necesare în acest scop.

II. LEGISLATIE CU PRIVIRE LA CONSTRUCTIA DE PARCARI SIGURE SI SECURIZATE IN ROMANIA

5 LEGEA NR. 50/1991, PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.
(2)Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Anexe click aici

 

 

 

 

 

6. LEGII NR. 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII, REPUBLICATA

Prevederile prezentei legi se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii, în etapele de proiectare, execuţie şi recepţie a construcţiilor, precum şi în etapele de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinaţie, categorie şi clasă de importanţă sau sursă de finanţare, în scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului înconjurător.

Anexe click aici

 

 

 

 

 

7. ORDINUL NR. 839 din 2009 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. I pct. 42 din Legea nr. 261/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2009, şi reprezintă actualizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 şi 825 bis din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.329/2007 pentru modificarea şi înlocuirea anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 867 din 18 decembrie 2007 şi prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 119/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 193 din 27 martie 2009. 2.În cuprinsul prezentelor Norme metodologice, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii va fi denumită Lege. Pentru celelalte acte normative menţionate se specifică numărul, anul şi titlul acestora.

Anexe click aici

 

 

 

 

 

8 LEGEA NR. 350 DIN 2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI URBANISMUL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.

Gestionarea spaţială a teritoriului ţării constituie o activitate obligatorie, continuă şi de perspectivă, desfăşurată în interesul colectivităţilor care îl folosesc, în concordanţă cu valorile şi aspiraţiile societăţii şi cu cerinţele integrării în spaţiul european. Gestionarea spaţială a teritoriului asigură indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului. Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului şi al urbanismului, care constituie ansambluri de activităţi complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spaţială echilibrată, la protecţia patrimoniului natural şi construit, la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în localităţile urbane şi rurale, precum şi la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, naţional şi european.

Anexe click aici

 

 

 

 

 

9 HOTĂRÂREA NR. 766 din 1997 PENTRU APROBAREA UNOR REGULAMENTE PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII.

Hotararea stabileste regulamente privind: a)activitatea de metrologie în construcţii; b)conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; c)stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; d)urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; e)agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; f)autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; g)certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii, cuprinse în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Anexe

Nr9HOTARARE-nr766

 

10 HOTĂRÂREA NR. 925 din 1995 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE VERIFICARE ŞI EXPERTIZARE TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTELOR, A EXECUŢIEI LUCRĂRILOR ŞI A CONSTRUCŢIILOR.

Verificarea şi expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor privind respectarea cerinţelor prevăzute de lege reprezintă o componentă a sistemului calităţii în construcţii, şi se efectuează de către specialişti cu activitate în construcţii, atestaţi tehnico-profesional de către comisii organizate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. Prezentul regulament stabileşte şi detaliază obiectivele, conţinutul, precum şi modul de exercitare a acestor activităţi în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Art. 2 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor pe teritoriul României. Art. 3 Se supun prevederilor prezentului regulament construcţiile definitive şi provizorii, în funcţie de categoria de importanţă, precum şi lucrările de modernizare, modificare, transformare, consolidare, de reparaţii şi de îmbunătăţire a terenului de fundare, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. 2 din Legea nr. 10/1995.

Anexe click aici

 

 

 

 

 

11 HOTĂRÂRE Nr. 301 din 11 aprilie 2012

Pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Anexe click aici

12 Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18.03.2014.

Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18.03.2014.

Anexe click aici

 

13 Instrucţiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Instrucţiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

Anexe click aici

Instructiuni-MAI-nr.-9_2013-Analiza-de-Risc

14 Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18.03.2014.

 Monitorul Oficial 189 din 18 Martie 2014

Anexe click aici

Legea-333-actualizata
 1. ROMANIAN LEGISLATION REGARDING SECURE PARKING
1. ORDINANCE NO. 43/1997 REGARDING THE STATUS OF ROADS
 • regulates the management of public and private roads, the acquisition and use of lands, the management, coordination and control of activities related to public roads. The management of public and private roads has as its scope the design, building, upgrading, rehabilitation, repair, maintenance and operation of roads. The provisions of this ordinance fully apply to public roads and partially to private use roads.

On July 9th 2015, the Parliament of Romania adopted Law no. 198/2015 regarding the approval of Government Ordinance no. 7/2010 modifying and amending Government Ordinance no. 43/1997 regarding the status of roads, as follows:

Article 37 shall be amended and shall have the following content:

 • – art. 37 shall be amended under paragraph (7) by exception from the provisions of paragraph (2), access ways direct to the surrounding road options may be made for road set-ups with the destination of secure parking areas, which would ensure the safe stopping, stationing and resting times for users of public roads, as per the provisions of current European Union regulations and directives. Access to the road setups shall be made respecting the geometric elements specified in the current design norms.

Article 47 shall be modified and shall have the following contents:

 • -Art. 47.
  (1) In order to avoid traffic congestion outside localities, it is forbidden to place any constructions that generate additional traffic at a distance of less than 50.0 m from the end of the road in the case of highways, express ways and international “E” roads, and namely 30.0 m for other national and country interest roads. By constructions that generate additional traffic one shall understand production units, commercial complexes, wholesale warehouses, tourist objectives, residential neighborhoods, industrial parks, as well as any other objectives and/or similar constructions which conduct economic activities.(2) Access-ways to highways shall be executed according to the provisions of the design norm regarding extra-urban highways and road management regulations.(3) Access ways on express routes and highways may be opened for road set-ups for the purpose of secure parking areas, which would ensure the safe stopping, stationing and resting times for users of public roads, as per the provisions of current European Union regulations and directives. Access to the road setups shall be made respecting the geometric elements specified in the current design norms.
2. “NORM REGARDING EXTRA-URBAN HIGHWAY DESIGN Ind. PD 162 – 2002.
In August 2015, the National Road and Highway Company of Romania edited the review of the “NORM REGARDING EXTRA-URBAN HIGHWAY DESIGN Ind. PD 162 – 2002 REVISION 2 technical regulations, and under article 145. “Approvals may be granted for road setups with the scope of secure parking areas which would ensure the safe stopping, stationing and resting times for users of public roads, as per the provisions of current European Union regulations and directives.”
3. GOVERNMENT DECISION NO. 362/2015 REGARDING THE APPROVAL OF POWERS, AS WELL AS OF THE METHOD FOR THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE COORDINATION COUNCIL FOR INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS.

Government Decision no. 362/2015 regarding the approval of powers, as well as of the method for the organization and operation of the coordination council for intelligent transport systems, Official Gazette no. 413 of 11.06.2015. As per article 108 of the Constitution of Romania, republished, and of article 8, paragraphs (3) and (11) of Government Ordinance no. 7/2012 regarding the implementation of intelligent transport systems in the field of road transports and in realizing the interfaces with other means of transport, as approved via law no. 221/2012, the Government of Romania hereby adopts this decision. Single article. The powers, as well as the method for the organization and operation of the Coordination Council for intelligent transport systems, hereinafter referred to as CC STI, as contained in the Regulation regarding the powers, method for the organization and operation of the CC STI, as contained in the annex that represents an integral part of this decision.

4. GOVERNMENT ORDINANCE NO. 7/2012, AS APPROVED BY LAW NO. 221/2012 REGARDING THE IMPLEMENTATION OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN THE FIELD OF ROAD TRANSPORTATION AND IN CREATING INTERFACES WITH OTHER MEANS OF TRANSPORTATION.
Taking into consideration the obligation to adopt and publish by February 27, 2012 of all legal acts regarding the transposing into national legislation of Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport, the Parliament of Romania hereby adopts Government Ordinance no. 7/2012. The ordinance establishes a framework supporting the implementation and use on the territory of Romania of intelligent transportation systems, hereby referred to as STI, coherently and coordinated with similar systems implemented and used at European Union level, and contains the general conditions necessary for this purpose.

II. LEGISLATION REGARDING THE CONSTRUCTION OF SAFE AND SECURE PARKING AREAS IN ROMANIA

5 LAW NO. 50/1991 REGARDING THE AUTHORIZATION FOR THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS, AS REPUBLISHED, WITH ITS LATER AMENDMENTS AND MODIFICATIONS.

Executing construction works is permitted solely as per a construction or demolishment authorization, issued as per the conditions of this law, at the request of the holder of the right over an immovable asset – land and/or construction – identified via a cadaster umber, unless the laws specifies otherwise.

(2) Civilian and industrial constructions, including those for the support of installations and technological equipment, agricultural or of any nature, may be executed solely by respecting the construction authorization, issued as per this law, and the regulations regarding the design and execution of works.

6. LAW NO. 10/1995 REGARDING QUALITY IN CONSTRUCTIONS, AS REPUBLISHED

The provisions of this law apply to constructions and installations related to such, hereinafter referred to as constructions, in the design, execution and reception of construction phases, as well as in the operation and interventions stages in existing construction and their post-use, regardless of the form of property, destination, category and class of importance or source of financing, for the purpose of protecting lives, assets, society and the environment.

7. ORDER NO. 839 of 2009 APPROVING THE METHODOLOGICAL NORMS FOR THE APPLICATION OF LAW NO. 50/1991 REGARDING THE AUTHORIZATION OF THE EXECUTION OF CONSTRUCTION WORKS, WITH ITS LATER AMENDMENTS AND MODIFICATIONS.

The methodological norms are drafted as per the provisions of article I item 42 of Law no. 261/2009 regarding the approval of Emergency Government ordinance no. 214/2008 regarding the modification and amendment of Law no. 50/1991 regarding the authorization of the execution of construction works, as published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 493 of July 16th 2009, and represents the updating of the Methodological norms for the application of Law no. 50/1991 regarding the authorization of the execution of construction works, as approved via Order of the minister of transportation, constructions and tourism no. 1.430/2005, published in the Official Gazette of Romania, Part I, nos. 825 and 825 of September 13th 2005, with its later amendments and modifications, made via Order of the minister of development, public works and residences no. 1.329/2007 for the modification and replacement of annexes nos. 6 and 7 to the Methodological norms for the application of Law no. 50/1991 regarding the authorization of the execution of construction works, as approved via Order of the minister of transportation, constructions and tourism no. 1.430/2005, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 867 of December 18th 2007 and via Order of the minister of regional development and residences no. 119/2009 for the modification and amendment of the Methodological norms for the application of Law no. 50/1991 regarding the authorization of the execution of construction works, as approved via Order of the minister of transportation, constructions and tourism no. 1.430/2005, published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 193, of March 27th 2009. 2. Within the context of these Methodological norms, Law no. 50/1991 regarding the authorization of the execution of construction works shall be referred to as the Law. For any other legal act mentioned the number, year and title shall be specified.

8 LAW NO. 350 OF 2001 REGARDING TERRITORIAL SETUP AND URBANISM, WITH ITS LATER MODIFICATIONS AND AMENDMENTS.

The management of the territory of the country represents a mandatory, continuous and forward-thinking activity, which is being conducted in the interest of the collectives of people using it, in accordance with the values and aspirations of society and with the requirements of European integration. The management of the territory ensures to the individuals and to the collectives of people equitable use rights and responsibility for efficient use of the territory. Management is conducted via territorial set-up and urbanism, which represent complex ensembles of activities of general interest which contribute to balanced urban development, protection of natural and built-up patrimony, improving urban and rural living conditions, as well as ensuring territorial cohesion at regional, national and European level.

9 DECISION NO. 766 of 1997 APPROVING CERTAIN REGULATIONS REGARDING QUALITY IN CONSTRUCTIONS.

The Decision establishes regulations regarding: a) activity of metrology in constructions; b) quality management and assurance in constructions; c) determining the importance category of constructions; d) tracking behavior in operation, interventions over time and post-use of constructions; e) technical agreement for new products, procedures and equipment in constructions; f) authorizing and accrediting construction analysis and trial laboratories; g) quality conformity certification for products used in constructions, contained in annexes no. 1-7, which are an integral part of this decision.

10 DECISION NO. 925 of 1995 APPROVING THE REGULATION FOR VERIFICATION AND TECHNICAL EVALUATION OF PROJECTS, WORKS EXECUTION AND CONSTRUCTIONS.

The verification and technical evaluation of projects, works execution and constructions regarding respecting the requirements established by the law represents a component of the construction quality system, and is conducted by specialist in constructions, which have a technical/professional authorization issued by commissions organized by the Ministry of Public Works and territory Set-up. This regulation establishes and details the objectives, scope, as well as the method for exercising these activities as per the provisions of Law no. 10/1995 as regards quality in constructions. Art. 2 The provisions of this regulation are mandatory for natural persons and legal entities, national or foreign, conducting activity in the field of constructions on the territory of Romania. Art. 3 Subject to the provisions of these regulation are all permanent and temporary constructions, depending on their category of importance, as well as all modernization, modification, transformation, consolidation, repair and foundation consolidation, save for those specified under article 2, paragraph (2) of Law no. 10/1995.

Act de renunțare

Informațiile conținute în acest site sunt doar cu titlu informativ general.

Desi promotorii acestui site vor încerca să păstreze informațiile actualizate și corecte, nu vor face declarații sau garanții de orice fel, explicite sau implicite, cu privire la caracterul complet, acuratețea, fiabilitatea, adecvarea sau disponibilitatea in ceea ce priveste site-ul sau informațiile, produsele, serviciile sau graficele continute de site-ul web pentru orice scop. Prin urmare, orice utilizare a acestor informatii este strict pe propriul risc.

In nici un caz nu vom fi răspunzători pentru orice pierderi sau daune, inclusiv fara a se limita la, pierderi indirecte sau daune, sau orice pierdere sau daune care decurg din pierderea de date sau a profiturilor rezultate din sau în legătură cu utilizarea acestui site . Prin intermediul acestui site veti putea fi capabili să va conecteati la alte site-uri care nu sunt sub controlul promotorilor acestui site. Nu avem niciun control asupra caracterului, conținutului și disponibilitatea acestor site-uri. Includerea oricăror legături nu implică neapărat o recomandare sau a fi de acord cu punctele de vedere exprimate în cadrul acestora.

Depunem toate eforturile pentru a menține site-ul functional și să ruleze fără probleme. Cu toate acestea, nu ne asumam nici o responsabilitate și nu vom fi răspunzători daca site-ul va fi temporar indisponibil din cauza unor probleme tehnice dincolo de controlul nostru.

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only.
While the promoters of this website will try to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Therefore, any reliance you place on such information is strictly at your own risk.
In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.
Through this website you may be able to link to other websites which are not under the control of this website’s promoters. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, we take no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.